top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden DOGS-and-TAILS - fotograaf : Sandra Helsocht

Voorwaarden geldig vanaf 01/07/2017

Info, Prijsoffertes & Boekingen

 

1. Alle communicatie omtrent info, prijsoffertes en boekingen verloopt via een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

2.Prijsoffertes blijven geldig voor een periode van 2 weken, tenzij anders is overeengekomen.

3.Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bvb, portfolio, sociale media,  eigen gebruik, drukwerk, verkoop en andere.... Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie. Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto's niet gepubliceerd te zien, kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotosessie.

4.Bij commerciële reportages heeft de fotograaf het recht om de foto's op te nemen in haar portfolio.

De fotosessie

 

1.De fotosessies vinden plaats in en rond de bosrijke omgeving van Vlaams-Brabant, tenzij anders is overeengekomen.

2.De fotograaf is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard, vóór, tijdens of na de fotosessie. 

3.De fotograaf zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen tijdens de bestaande omstandigheden.

4.De fotograaf heeft het recht om de opdracht ten allen tijde stop te zetten om redenen als plotse weersverandering, onvoorzien/onverwacht gedrag van dier of mens. 

5. De fotograaf heeft het recht om de fotosessie te annuleren omwille van ziekte, te slechte weersomstandigheden, force majeur...etc. Er zal in samenspraak een nieuwe afspraak worden vastgelegd.

Aanlevering van de digitale bestanden

1. De fotograaf beslist welke foto's naar haar normen best geschikt zijn voor nabewerking in haar stijl.

2.De fotograaf bewerkt deze foto's in een stijl die haar eigen is.

4.De klant ontvangt enkel aangekochte bewerkte digitale bestanden via WeTransfer 

5.De klant kan geen aanspraak maken op RAW/NEF bestanden of onbewerkte Jpeg bestanden. Deze worden NIET aangeleverd. 

6.De fotograaf zal de goederen binnen de maand afleveren, maar deze tijdspanne is niet bindend. (met uitzondering van commerciële opdrachten) 

8. De Foto bestanden en fotoafdrukken mogen enkel gebruikt worden voor particuliere doeleinden. Voor commerciële doeleinden gelden andere tarieven. In dit geval moet dit gecommuniceerd worden met de fotograaf minstens twee weken voor aanvang van de fotosessie.

9.De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of kleurafwijkingen op afdrukken door een andere leverancier geleverd dan door de fotograaf.

Gebruik van de digitale bestanden op sociale media

De klant/het model verklaart zich akkoord dat zijn naam mag vermeld/getagd worden bij het openbaar posten van de digitale bestanden op social media. Indien dit niet gewenst is, dient dit vooraf met de fotograaf te worden besproken.

Aanlevering van de digitale bestanden aan derde partijen zoals pers, magazines.. 

1.Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Het croppen, aanpassen, uitsnijden in welke vorm dan ook, is ten allen tijde ten strengste verboden tenzij schriftlelijk overeen gekomen. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Men is, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden voor de aangeleverde foto bestanden.

2. De fotobestanden mogen éénmalig gebruikt worden ter illustratie voor artikels, interviews... etc. zoals overeengekomen

3. De fotobestanden mogen niet gebruikt worden voor verdere commerciële doeleinden.

3.Voor inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf gelden de tarieven van SOFAM

4. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Annulatie

1.Prijsoffertes worden enkel tijdens het kennismakingsgesprek doorgeven en zijn 2 weken geldig. 

2.Betaling van de fotosessie vergoeding en de gekozen goederen dient per bankoverschrijving te gebeuren, op rekening nummer IBAN BE37 7350 0000 4028.

3. Voorschotten zijn niet restitueerbaar.

4.De fotograaf behoudt het recht om ten allen tijden de prijzen aan te passen. 

1.De fotograaf heeft het recht om ten allen tijde de fotosessie te annuleren omwille van ziekte, slechte weer of onverwachte omstandigheden. Er zal in samenspraak een nieuwe afspraak worden vastgelegd.

2. Indien de klant , zonder geldige reden, niet komt opdagen tijdens zijn afspraak, heeft de fotograaf het recht tot aanrekenen van 100% van de geboekte fotosessie.  

3. Bij annulering door de klant 2 dagen voor aanvang van de fotosessie, wordt een annuleringsvergoeding van 50% aangerekend. Bij te rechtvaardigen omstandigheden, waardoor het onmogelijk blijkt de fotosessie te laten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, wordt in onderling overleg een nieuwe afspraak vastgelegd. 

 

Auteursrecht

1.Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bvb, portfolio, sociale media,  eigen gebruik, drukwerk, verkoop en andere.... Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie. De klant/het model, indien als persoon afgebeeld, wordt hier wel voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht. Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto's niet gepubliceerd te zien, kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotosessie.

2.Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Het croppen, aanpassen, uitsnijden in welke vorm dan ook, waarbij het copyright logo wordt verwijderd, is ten allen tijde ten strengste verboden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander.

3.Voor inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf gelden de tarieven van SOFAM

4. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

 

Klachten 

Bezwaren of betwistingen over de uitvoering  worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de datum van inzage van de fotobestanden.  Elke betwisting dient bij aangetekend schrijven gemeld te worden : hierna volgt er een nieuwe afspraak voor een fotosessie om alsnog het gewenste resultaat te bekomen.

 

Bezwaren of betwistingen over de afrekening worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de factuur datum.

De klant blijft na bezwaren of betwistingen nog steeds onderhevig aan de betalingsverplichting. Het is onder geen enkel beding mogelijk om het volledig bedrag terug te eisen of een vergoeding te vragen van de fotograaf.

WORKSHOPS Groep & privé
en fotowandelingen

 1. Auteursrecht /copyright : Ondanks het feit dat de deelnemers de copyright van de beelden gemaakt tijdens deze workshop behouden, zijn ze er mee akkoord deze beelden enkel te gebruiken op Sociale media ( Facebook, Instagram, 500px…. ) of voor eigen persoonlijk gebruik op hun website of persoonlijke print outs. Geen enkel ander commercieel gebruik van deze beelden is toegestaan.

 2. Definitie van commercieel gebruik : beelden gebruiken ( betaald of niet)  voor adverteren, producten, verkoop, doorverkoop, magazines en andere publicaties, flyers, banners, wedstrijden ( nationaal en internationaal), brochures of andere diensten niet toegestaan onder punt 1

 3. Gebruik op sociale media  : bij alle foto’s gemaakt tijdens een workshop, die worden gepost op sociale media ( facebook, Instagram, 500px..etc ) wordt de vermelding geapprecieerd dat deze beelden gemaakt werden tijdens de desbetreffende WORKSHOP onder begeleiding van Sandra Helsocht. Foto's gemaakt tijdens deze workshops mogen niet ingezonden worden voor deelname aan wedstrijden in eender welke vorm. 

 4. Workshop  & fotowandeling deelname : het is de deelnemers niet toegestaan om na het volgen van een opleiding bij Dogs and Tails/ Sandra Helsocht,  onder welke vorm dan ook, fotografie/editing workshops / video tutorials , betalend of gratis , aan te bieden aan derden met dezelfde onderwerpen ,binnen een periode van 3 jaar. ​​Het is ten allen tijde verboden om bewerkingsmethodes en inhoud die tijdens deze workshops worden getoond, door te geven in de vorm van workshops/video tutorials/meeloopdagen.  Personen die zelf fotografieworkshops en/of nabewerkingsworkshops/ video tutorials aanbieden of in het verleden hebben aangeboden in dezelfde specialisatie, of plannen hebben deze in de toekomst aan te bieden,  is het niet toegestaan om deel te nemen. Dogs and Tails/ Sandra Helsocht behoud het recht deze personen uit te sluiten van deelname. Personen die als hobby of reeds in bijberoep of volledig zelfstandig hoofdberoep fotografie uitoefenen, wonende in de directe omgeving van postcode 3271, worden uitgesloten van deelname. Finaal besluit over deelname of uitsluitsel van deelname berust bij Sandra Helsocht. 

 5. Overdracht van auteursrecht : het auteursrecht van de beelden is niet overdraagbaar aan derden ( personen en bedrijven–betalend of niet )

 6. Aflevering van digitale bestanden aan de hondeneigenaren/modellen/ouders : alle deelnemers zijn er mee akkoord en engageren zich om minstens 2 afgewerkt digitaal bestanden per (honden)model af te leveren aan de hondeneigenaren/ouders zonder enige kosten. Dit in hoge resolutie, zonder logo voor particulier gebruik en een versie in lage resolutie met logo van de deelnemend fotograaf, voor gebruik op sociale media. Elke hondeneigenaar wordt er van op de hoogte gebracht om elk aangeleverd bestand dat wordt gepost op sociale media door zichzelf, het volgende moet vermeld worden in de titel : foto genomen door * naam van de deelnemend fotograaf*  tijdens de workshop WORKSHOP onder begeleiding van Sandra Helsocht/ Dogs and Tails.  Elke foto op sociale media moet het logo bevatten van de deelnemend fotograaf en de ontvanger is niet toegestaan dit logo/ watermerk aan te passen of te verwijderen.

 7. Dogs and Tails Dogs and Tails/ Sandra Helsocht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, fysiek of materieel, opgelopen voor - tijdens of na de workshop of fotowandeling. 

 8. Betaling : Voorschotten zijn niet restitueerbaar - restbedrag van een workshop dient te worden overgemaakt ten laatste 2 weken voor aanvang van de workshop. 

 9. Annulatie  : 

  1. De fotograaf heeft het recht om ten allen tijde de workshop te annuleren omwille van ziekte, slechte weer, onvoldoende deelnemers of onverwachte omstandigheden/ force majeure. Er zal in samenspraak een nieuwe workshop/fotowandeling worden georganiseerd. Indien de deelnemend fotograaf niet aanwezig kan zijn op de nieuwe workshop datum, blijft het bedrag besteed als tegoed voor een andere workshop/fotowandeling.

  2. Indien de deelnemend fotograaf zonder geldige reden, niet komt opdagen tijdens een workshop, heeft de fotograaf het recht tot aanrekenen van 100% van de geboekte workshop. 

  3. Bij annulering door de deelnemend fotograaf met een geldige reden ( gestaafd met attest ),blijft het bedrag besteed als tegoed voor een andere workshop/ of wordt het restbedrag terug betaald. Voorschotten zijn onder geen enkel beding terug vorderbaar. 

Website

Alle teksten, foto's of afbeeldingen in deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van Sandra Helsocht. 

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke inbreuk kan leiden tot vervolging.  

Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van deze website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser. 

Dogs and Tails/Sandra Helsocht behoudt het recht om de algemene  voorwaarden ten allen tijden aan te passen/wijzigen.

Foto's genomen door Dogs and Tails/Sandra Helsocht mogen gebruikt worden op uw website, mits voorafgaandelijke toestemming en bronvermelding .

Voor vragen of informatie kan U mij e-mailen d.m.v. de contactknop op de website.

bottom of page